Notícies

 

Els promotors veuen clar signes de millora en el mercat immobiliari

15 Setembre 2016 | Reus

Els promotors catalans asseguren que es comença a veure la sortida del túnel. Asseguren que al sector de la construcció i promoció "els astres sembla que s'han alineat perquè comprar casa torni a ser una opció atractiva després del fort ajust de preus i uns tipus d'interès en mínims històrics; almenys és el que es desprèn de la situació que apunta el "Rellotge Immobiliari", l'eina creada per CaixaBank que permet fer un seguiment de la recuperació del sector immobiliari, monitoritzant les seves constants".

Aquest rellotge al qual fa referencia l'informe es compon de dos indicadors (el nombre de transaccions i l'evolució dels preus), i el seu objectiu és mesurar la temperatura de cadascuna d'elles. La radiografia revela que el pols del sector comença a recuperar-se i que el recorregut a l'alça és ampli. La situació del sector immobiliari avança al llarg de quatre fases diferents: expansió, desacceleració, contracció i estabilització, determinant la situació de cada província i analitzant el comportament dels preus i el nombre de transaccions per compravenda d'habitatge. Així, el creixement de transaccions al costat de la caiguda de preus, indiquen una fase d'estabilització.
Variacions positives de transaccions i preus determinen una fase expansiva. El creixement de preus i la caiguda de transaccions apunten a una fase de desacceleració. Finalment, variacions negatives d'ambdues variables defineixen una fase de contracció. D'aquesta manera, el rellotge immobiliari ofereix una visió global que ajuda a interpretar oportunitats d'inversió al mercat residencial. Tot això serveix per explicar que l'any 2015 va ser bo per a l'habitatge a Espanya, encara que el comportament dels mercats provincials no va ser homogeni.

En finalitzar l'any, la majoria de les províncies van presentar, simultàniament, variacions positives de preus i transaccions d'habitatge. Quant a la demanda, les perspectives indiquen que experimentarà una millora per l'increment en la renda bruta disponible de les llars, per la confiança i per les condicions de finançament. Quant a l'oferta, s'espera una recuperació de l'activitat, encara que a nivells molt baixos amb una distribució heterogènia de l'estoc d'habitatge i escassetat a les zones de major demanda.

Finalment, sobre els preus dels habitatges, s'espera un creixement sostingut dels mateixos i, també, una evolució heterogènia per províncies. Les compravendes, que guanyen tracció, encara que molt variable atenent a la seva localització provincial. Aquesta dispersió s'atribueix, tant per la situació econòmica de les famílies, com per les majors facilitats d'accés al crèdit (factors comuns), mentre que la demanda externa, que representa pràcticament el 20% del total, és més procliu a invertir a les províncies de la costa mediterrània, Balears i Canàries, si bé és cert que la millora de la situació econòmica general del país i de les condicions financeres impulsen també la demanda interna.
Des del resultat del referèndum en el Regne Unit es ve parlant insistentment de la repercussió que, sobre la demanda d'habitatge a Espanya per part dels seus ciutadans pot tenir i, certament, tot sembla indicar que la influència serà negativa. No es pot oblidar que el Regne Unit és el principal inversor en habitatge al nostre país, seguit per França, Alemanya, Bèlgica, Suècia, Itàlia, Xina i Rússia i que els seus llocs de preferència es distribueixen entre Múrcia (8,7%), Balears (7,9%), Canàries (6,5%), Comunitat Valenciana (6,1%) i Andalusia (4,1%). Conclusió Totes les dades apunten, doncs, a una situació estable a l'alça. Encara que encara de forma incipient, l'activitat sectorial s'espera que tingui una gradual recuperació. Almenys els indicadors així ho mostren: les empreses del sector milloren la seva situació, i baixa el nombre de les quals entren en concurs de creditors, augmenta el nombre de visats, etc.

Tot això indica que, sobretot en el subsector residencial, aquest mantindrà un to expansiu en els propers trimestres trobant-se, després d'un important ajust, a nivells similars d'altres països de la UE com França, Itàlia, Alemanya, el Regne Unit i Irlanda en inversió residencial, la qual cosa impulsarà l'activitat sectorial que persistirà durant els propers exercicis. Per la seva banda els preus, després d'una correcció superior al 40% s'estan recuperant, pel que tenen un recorregut a l'alça. Cal dir, de totes maneres, que evolucionen de manera divergent segons les zones, per la qual cosa els mercats locals vénen funcionant a diferents velocitats. En aquest sentit cal apuntar que, factors de demanda i oferta pressionaran a l'alça els preus.


Quant a les xifres de la producció d'habitatges a Catalunya, el total d'iniciats era de 3.605 a finals de maig i el dels habitatges acabats 1.894. En aquest cas, els habitatges iniciats han crescut amb una variació acumulada del 40,1% i en els habitatges acabats la variació acumulada és d'un 28,7% més. A la província de Barcelona la producció acumulada en els cinc primers mesos de l'any mostra un creixement del 46,6% pel que fa als habitatges iniciats (2.771 unitats), mentre que els acabats, 1.178 en total, han crescut un 68,5%. A la província de Girona, les xifres indiquen que els habitatges iniciats han estat 414 i els acabats 372. Percentualment aquestes dades representen un creixement del 35,3% de les iniciades i un decreixement del -7,0% de les acabades. A la província de Lleida, tant les iniciades (138) com les acabades (92) han disminuït; concretament un -9,8% i un -62,3%, respectivament.
Finalment a la província de Tarragona, els habitatges iniciats han crescut un 25,9% (282 unitats) i els habitatges acabats ho han fet en un 95,3% (252 unitats).

En els cinc primers mesos de l'any el nombre de compravendes d'habitatges a Catalunya han augmentat el 17% en comparació amb el mateix període de l'any anterior; un increment important que ve reforçat per les vendes dels habitatges usats, que han arribat als 22.817. Fins al mes de maig, el total d'operacions realitzades a Catalunya, ha estat de 26.582, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Durant tot l'any 2015 el nombre d'operacions de compravenda d'habitatges, noves i usades, va ser de 54.571.
A Espanya, el total de compravendes en aquest mateix període analitzat ha estat de 34.498 corresponents a habitatge de nova construcció i de 136.239 de segona mà. En total, 170.737. Malgrat el descens experimentat en alguns períodes per les operacions de compravenda d'habitatges nous, les dades continuen sent positives. L'increment de les vendes dels habitatges de segona mà proporciona liquiditat a les famílies per invertir en habitatges de millora de nova construcció. El que és evident és que el mercat es mou i en la mesura que l'accés al crèdit va fluint, les perspectives del sector aniran sent millors. Curiosament, com s'aprecia, les compravendes d'habitatges usats van tornar a créixer en detriment de les transaccions de les de nova construcció. Aquest contrast té una explicació senzilla. D'una banda, alguns dels habitatges que en els registres es comptabilitzen com usats, en realitat són nous pels efectes de la pròpia metodologia estadística. I, a més, cal tenir en compte que les operacions de compravenda que es fan sobre plànol, estadísticament, fins que es formalitzen les escriptures públiques d'aquests habitatges i s'inscriuen en el Registre de la Propietat no es reflecteixen com a transmissions.

 

Els promotors veuen clar signes de millora en el mercat immobiliari

 
 
 

 

© Gremi de la Construció del Baix Camp      Carrer Alcalde Joan Bertran, 13-15, baixos 43202 Reus Tel: 977 32 30 13 Fax: 977 33 00 96