Notícies

 

Els promotors catalans reclamen potenciar la VPO i agilitar les llicències d'obres

28 Abril 2020 | Barcelona

 

  • El sector promotor constructor preveu la generació de 60.000 llocs de treball i uns ingressos tributaris d'uns 1.500M€ si s'assoleix una producció de 25.000 habitatges anuals a Catalunya.
  • Demana a les administracions agilitzar tots els terminis de tramitació de llicències d'edificació i de tramitació de planejaments, en la línia de simplificació administrativa del projecte de Llei Òmnibus anunciat Territori i Sostenibilitat.
  • Revisar els preus màxims de venda i lloguer vigents dels règims d'HPO, per fer-los viables per edificar i dinamitzar les reserves d'habitatge protegit propietat de promotors públics i privats.
  • Anular l'habilitació als ajuntaments per l'establiment de reserves d'HPO en sòl urbà consolidat (actualment vigent a Barcelona ciutat amb el 30% de reserva) ja que aconsegueix l'efecte contrari al pretès disminuint encara més l'oferta, especialment de la rehabilitació.

L'Associació de Promotors de Catalunya (APCE) ha presentat  un pla de xoc per al sector que contribueixi a la recuperació de l'economia catalana, que ha fet arribar a les administracions i a les principals forces polítiques, entre d'altres. Sota el lema "Reconstruint el sector també reconstruïm Catalunya", el sector promotor i constructor planteja a les administracions un seguit de mesures per dinamitzar el sector sense cap cost econòmic per a les administracions que permetrien assolir una producció anual de 25.000 habitatges, xifra estimada per diversos experts per a cobrir les necessitats de llars a Catalunya, i que s'extreu del Pla Territorial Sectorial de l'Habitatge.
Segons l'APCE, assolir aquesta xifra de producció d'habitatges generaria més de 60.000 llocs de treball, i una recaptació fiscal de al voltant de 1.500 milions d'euros. En el document presentat per l'APCE, es destaca que l'activitat promotora-constructora és un sector estratègic per a l'economia, ja que, a banda de proveir de llar a les famílies que la necessiten, té un efecte tractor molt important a nivell d'ocupació i de recaptació impositiva: per cada habitatge que es construeix es generen 2,4 llocs de treball, dels quals 1,6 són
directes (treballadors per compte d'altri i autònoms) i el retorn fiscal entre les diferents administracions (estatal, autonòmica i local) supera el 20% del preu de venda de cada habitatge.

Per aquest motiu, l'Associació de Promotors de Catalunya (APCE) presenta un conjunt de propostes sense cost per les Administracions Públiques que consideren vàlides per posar en marxa ràpidament la maquinària productiva sectorial, contribuint d'una manera decisiva a lareactivació de l'economia a Catalunya, i alhora resoldre el problema d'accés a l'habitatge.

Reactivació i simplificació administrativa
En el document, l'APCE demana revisar els preus màxims de venda i lloguer vigents dels règims d'Habitatge de Protecció Oficial (HPO), per tal de poder-los fer viables edificant i dinamitzant les reserves d'habitatge protegit propietat de promotors públics i privats (tant en la nova figura única d'habitatge protegit com per les anteriors categories de preu concertat, règim general i règim especial). S'ha de tenir en compte que els costos de construcció s'han incrementat més d'un 45% des de 2007 (Font: BEC, Boletín Económico de la Construcción), mentre que els valors dels mòduls no han variat, quedant desfasats. Caldria traslladar la mateixa evolució dels costos en les figures protegides: així, si s'aplica aquest increment sobre el mòdul de règim general a la zona A, el preu del mòdul hauria de quedar establert en un llindar de 2.800 euros/m2 útil.
Una altra mesura proposada és anular l'habilitació als ajuntaments per establir reserves d'HPO en sòl urbà consolidat, doncs aconsegueix l'efecte contrari al pretès, disminuint encara més l'oferta, especialment la de les operacions de rehabilitació (en el cas vigent de Barcelona ciutat amb el 30% de reserva, la reducció d'activitat registrada en els tres primers trimestres de l'exercici 2019 fou d'un 55%).
El document de l'Associació de Promotors de Catalunya també recull propostes de simplificació administrativa per a una reactivació més ràpida del sector. Entre aquestes destaca la petició a les administracions per a què agilitzin tots els terminis de tramitació de llicències d'edificació -la normativa parla d'un termini de 2 mesos, que a la pràctica se supera molt àmpliament- i de tramitació de planejaments urbanístics i els seus preceptius informes, per tal de disposar de matèria prima per a començar a treballar el més aviat possible, en la línia del projecte de Llei Òmnibus anunciat pel Conseller de Territori i Sostenibilitat la setmana
passada.
L'APCE també demana un gran pacte públic-privat entre el Govern de la Generalitat, els Ajuntaments, i els promotors públics i privats per construir el més aviat possible un parc diversificat d'habitatges de venda i lloguer, que compti amb un marc estable i de seguretat jurídica per als inversors. En el pacte s'haurien de definir clarament tres tipologies d'habitatge: lliure, assequible-protegit, i social. Pel que fa a l'habitatge assequible-protegit, entre d'altres mesures l'APCE proposa mobilitzar els sòls de reserva d'habitatge protegit a través de la cessió de dret de superfície per a edificar i gestionar la promoció d'habitatge protegit en règim de lloguer assequible per un període de temps, a la fi del qual el sòl i l'edificació revertirien a favor de l'Administració Pública. En aquest sentit, demana que el Govern central modifiqui l'IVA de les cessions de drets de superfície, que actualment està subjecte al tipus general (21%), i el passi al tipus reduït (10%).

Els promotors catalans reclamen potenciar la VPO i agilitar les llicències d'obres

 
 
 

 

© Gremi de la Construció del Baix Camp      Carrer Alcalde Joan Bertran, 13-15, baixos 43202 Reus Tel: 977 32 30 13 Fax: 977 33 00 96