Notícies

 

La construcció reclama a l’administració autonòmica i la local clàusules de revisió de preus per l’encariment ‘insostenible’ dels materials i l’energia

04 Abril 2022 | Reus

 

  • El sector considera molt negativa la inacció de l'administració catalana, la provincial i la local, a diferència del govern estatal, per assumir mesures efectives que facin front a l'escalada de preus i que, per ara, no es poden revisar.
  • La pujada dels costos del 2022 sumada a la de l'any passat, que acumula uns percentatges respecte al gener de més del 80% en el preu de l'acer, el 60% de l'alumini, d'un 10% del ciment i un 20% de la fusta, agreuja la situació.
  • La majoria de les licitacions basades en preus del 2021, ja que es van licitar l'any passat, s'hauran d'executar el 2022 amb la pujada vertiginosa dels hidrocarburs, de l'energia i de les matèries primeres, i les empreses es veuen abocades a signar un contracte en condicions insostenibles de desequilibri.
  • En canvi, el Govern estatal ha disposat que és reconeixerà el dret a la revisió de preus quan l'increment del cost dels materials emprats per a l'obra adjudicada excedeixi del 5% i admet que, en aquests casos, es dugui a terme una revisió excepcional que no superi el 20% del preu d'adjudicació.

 

El sector de la construcció de les comarques de Tarragona denúncia la inacció de les administracions públiques tant a nivell autonòmic, com provincial i local davant la crisi energètica i l'escalada de preus que està afectant negativament les empreses i que condiciona considerablement les obres que s'estan executant o que els contractes que es van signar fa uns mesos abans de la crisi que ens afecta. Per aquest motiu, des de la Foconta (Federació de Gremis Construcció de Tarragona), el Gremi de la Construcció del Baix Camp i el Gremi de la Construcció del Tarragonès, entitats que agrupen més de 300 empreses i professionals del sector, es reclama de forma urgent i amb caràcter excepcional una normativa pròpia, encara pendent de determinar, que proporcioni mesures efectives per part de les administracions per pal·liar l'alça extraordinària e imprevisible del cost de les matèries primeres i materials de la construcció que afecten als contractes públics i privats de les obres.

A dia d'avui la petita i mitjana empresa es troba totalment ofegada pel retorn dels crèdits ICO, per l'escalada vertiginosa del preu dels combustibles, de l'electricitat i de les matèries primeres, obligada a renunciar a molts contractes signats en condicions insostenibles que desembocarà a una pèrdua de volum de negoci amb la consegüent pèrdua de llocs de treball. Mentrestant la inacció dels Ajuntaments, les Diputacions i el Govern de la Generalitat de Catalunya és flagrant, encara no han reaccionat i s'estan pensant, a diferència del que ja ha fet el govern estatal, si s'ha de fer o no una normativa pròpia encara pendent de determinar, per proporcionar mesures efectives per assegurar l'equilibri contractual.

Preus a l'alça

Durant tot l'any 2021 molts materials de la construcció com l'acer, l'alumini i el ciment van anar augmentant de preu de forma sostinguda. Però a principis de l'any 2022 hi ha hagut una altra pujada de tarifes acumulant uns percentatges respecte al gener de fa un any amb uns increments de 80% més de l'acer, el 60% de l'alumini, d'un 10% del ciment i un 20% de la fusta. Entre finals de febrer i principis de març del 2022, els preus del mercat dels materials de la construcció ha augmentat de forma progressiva i generalitzada. L'escalada del preu del gas i l'electricitat sumada a l'escassetat de les matèries primeres ha originat problemes gravíssims de subministrament i un increment de preus extraordinari. En algunes famílies de materials, l'oscil·lació de preus es produeix de manera pràcticament diària i per tant els proveïdors ens conviden a revisar els preus del dia en el moment de dur a terme la comanda.

Reacció de l'Estat

Tant desproporcionada ha estat la puja de preus que l'1 de març del 2022 el Govern de l'Estat va dictar el Reial Decret Llei 3/2022 pel qual adopta mesures extraordinàries a la vista de les circumstàncies socials i econòmiques excepcionals que han repercutit directament en l'execució de determinats contractes del sector públic. L'Estat espanyol ha disposat que és reconeixerà als contractistes el dret a la revisió de preus quan l'increment del cost dels materials emprats per a l'obra adjudicada hagi tingut un impacte directe i rellevant en l'economia del contracte. Es considera que hi ha un impacte rellevant quan l'increment del cost de materials siderúrgics, materials bituminosos, alumini o coure, excedeixi del 5% i admet que en aquests casos es dugui a terme una revisió excepcional que no superi el 20% del preu d'adjudicació del contracte.

Imprevisible en el moment de la licitació

El Reial Decret Llei 3/2022 destaca que aquest increment "era imprevisible en el moment de la licitació" i afegeix que "excediria del que pugui ser inclòs en el risc i ventura que el contractista ha de suportar a tot contracte públic". En el moment d'adoptar les mesures urgents i de caràcter excepcional, el Reial Decret Llei es refereix al caràcter notablement perjudicial d'aquesta circumstància per a l'interès públic subjacent en qualsevol contracte del sector públic i reconeix que afecta severament als operadors econòmics del sector de l'obra civil. Es reconeix de manera explícita que la magnitud i el caràcter imprevisible de l'alça que han experimentat els preus d'un nombre limitat de primeres matèries que s'ha de poder corregir amb eines complementàries al mecanisme de revisió de preus. Les mesures excepcionals que el Real Decret Llei adopta van adreçades a afrontar el problema en els casos en que la revisió de preus no s'hagi pactat en el contracte.

Reclamacions en contractes privats

És molt usual que en contractes d'obres privades s'utilitzin en els plecs de condicions els models de contracte del sector públic i per tant el concepte d' aquest Reial Decret també es podria fer extensiu per possibles reclamacions en els contractes privats.

Obres adjudicades per l'administració autonòmica i local

A data d'avui, la majoria d'empreses amb contractes firmats per aquestes administracions, tenen obres adjudicades on es produeix la circumstància que l'oferta econòmica està basada en preus del 2021, ja que normalment el període de temps que transcorre entre les licitacions de les obres en què es calculen les ofertes i la tramitació per part de l'administració de l'adjudicació de les obres i els permisos pel seu inici son de varis mesos, arribant en molts casos fins a mig any.

Les administracions locals, provincials i autonòmiques van normalment al seu ritme, sense presses alienes a les fluctuacions del mercat i dels canvis radials i excepcionals de la vida de la majoria del mortals. Els motius més usuals pels quals s'endarrereixen els començaments de les obres adjudicades son diversos:

1. S'endarrereix l'obertura de pliques per falta d'algun membre de la mesa de contractació

2. Falta de consignació de partida pressupostaria per part Ajuntament

3. Falta de signatures per part de regidors i membres de govern municipal que han de signar el contracte

4. Modificacions i reserves tècniques contractuals per part dels interventors, etc.

La majoria d'ofertes basades en preus del 2021, ja que es van licitar al 2021, s'hauran d'executar al 2022 amb la circumstància de la pujada vertiginosa i continuada dels hidrocarburs, de l'energia i de les matèries primeres, i les empreses es veuen abocades a signar un contracte en condicions insostenibles de desequilibri.

En qualsevol cas, els Ajuntaments, les Diputacions i el Govern de la Generalitat abans de l'adjudicació del contracte hauria de donar al contractista la possibilitat de comprometre's contractualment de manera viable, amb la introducció d'una clàusula de revisió de preus basada en les circumstàncies descrites per la norma estatal, que prevegi una fórmula de revisió de preus adequada per assegurar l'equilibri contractual.

 

La construcció reclama a l’administració autonòmica i la local clàusules de revisió de preus per l’encariment ‘insostenible’ dels materials i l’energia

 
 
 

 

© Gremi de la Construció del Baix Camp      Carrer Alcalde Joan Bertran, 13-15, baixos 43202 Reus Tel: 977 32 30 13 Fax: 977 33 00 96