1.1 Avís legal (LSSI)

De conformitat amb l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de "Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI)", posem al seu coneixement la següent informació:

GREMI DE LA CONSTRUCCIÓ DEL BAIX CAMP [d'ara endavant el GREMI], és el titular del portal Web gremiconstrucciobaixcamp.cat, que actua exclusivament com a gestora dels continguts del present portal Web, domiciliada a : C/ Alcalde Joan Bertran, 13-15 43202 REUS, NIF V43053321, és l'encarregada de la gestió i funcionament del lloc Web esmentat anteriorment. Si vol contactar amb nosaltres, pot fer-ho mitjançant correu postal a l'adreça esmentada al paràgraf anterior, o be a través del correu electrònic administració@gremiconstrucciobaixcamp.cat

 

CONCEPTE D'USUARI

La utilització del Lloc Web atribueix la condició d'Usuari, i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada pel GREMI, en el mateix moment en què l'Usuari accedeixi a la Web. En conseqüència, l'Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la Web, ja que pot sofrir modificacions.

 

INFORMACIÓ SOBRE ELS VINCLES "LINKS"

El GREMI, no es fa responsable de les webs no pròpies o de tercers, a les quals es pot accedir mitjançant vincles "links" o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers. Qualsevol ús d'un vincle o accés a una Web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l'usuari i el GREMI no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d'un vincle aliè a la Web de gremiconstrucciobaixcamp.cat, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la informació obtinguda a través d'ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d'us o mal ús d'un vincle, tant en connectar al Lloc Web gremiconstrucciobaixcamp.cat com al accedir a la informació d'altres webs des del mateix Lloc Web NOTA LEGAL- GREMI DE LA CONSTRUCCIÓ DEL BAIX CAMP Ver 2 03-2015

 

RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines Web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s'incorporen canvis a la informació continguda. El GREMI pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts. També s'adverteix que els continguts d'aquesta Web, tenen la finalitat d'informar i mantenir el contacte amb vostè, enviar-li informació dels nostres serveis, segons el previst en el present avís legal i la resta de textos legals del present Lloc Web.


INFORMACIÓ SOBRE L'EXEMPCIÓ DE TOTA RESPONSABILITAT DERIVADA D'UNA FALLADA TÈCNICA I DE CONTINGUT

El GREMI declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts en Internet, qualsevol que sigui la seva causa. Així mateix, el GREMI no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d'aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus.

El GREMI no declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d'errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que EL GREMI realitza els seus millors esforços a evitar aquest tipus d'incidents. En cas que l'Usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels "websites", es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

 

INFORMACIÓ RELATIVA A LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

1. L'estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual, titularitat del GREMI

2. Estan prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic i, en general qualsevol altra forma d'explotació, parcial o total dels elements referits en l'apartat anterior. Aquests actes d'explotació només podran ser realitzats en virtut d'autorització expressa del GREMI i que, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual del GREMI

3. Només està autoritzat per a l'ús privat del material documental elaborat pel GREMI. En cap cas, podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualssevol dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats.

4. Excepte autorització expressa del GREMI, no es permet l'enllaç a "pàgines finals", el "frame" i qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre a la pàgina principal o "home page" gremiconstrucciobaixcamp.cat.

5. Els signes distintius (marques, noms comercials) del GREMI, estan protegits per drets de propietat industrial, quedant prohibida la utilització o manipulació de qualssevol d'aquests, excepte autorització expressa i per escrit del GREMI

1.2 Política de Privacitat (LOPD)

TEXT LEGAL
De conformitat amb allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter personal (LOPD) i del Reial decret 1720/2007 (RDLOPD) del Reglament de desenvolupament de la LOPD, li informem que les dades personals facilitades a través dels formularis, així com la seva adreça de correu electrònic, han estat incloses a un fitxer titularitat del GREMI DE LA CONSTRUCCIÓ DEL BAIX CAMP, [d'ara endavant el GREMI], amb domicili social a: C/ Alcalde Joan Bertran, 13-15 43202 REUS, NIF V43053321 E-mail administració@gremiconstrucciobaixcamp.cat, amb la finalitat d'atendre les seves consultes i enviament d'informació relacionada amb els serveis que ofereix EL GREMI S'informa que les dades poden ser utilitzades per l'enviament de comunicacions comercials, per qualsevol mitjà, relatius a altres serveis de la nostra empresa que puguin ser del seu interès. Si bé podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d'enviaments, enviant un correu electrònic a l'adreça administració@gremiconstrucciobaixcamp.cat indicant a l'assumpte "BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ". Així mateix, podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, d'oposició, en els termes establerts per la Llei Orgànica 15/1999, presentant o enviant una sol·licitud per escrit, dirigida a: C/ Alcalde Joan Bertran, 13-15 43202 REUS, o a través del correu electrònic a administració@gremiconstrucciobaixcamp.cat i acompanyada d'una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant a l'assumpte "PROTECCIÓ DE DADES".


POLÍTICA DE PRIVACITAT

El GREMI està especialment sensibilitzada en la protecció de les dades dels usuaris dels serveis als quals s'accedeix a través del lloc Web. Mitjançant la present Política de Privacitat [d'ara endavant, la Política] informa als Usuaris de gremiconstrucciobaixcamp.cat del tractament i usos als quals se sotmeten les dades de caràcter personal que es recapten en la Web, amb la finalitat de que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada. El GREMI considera essencial garantir la protecció de les dades de caràcter personal per això, amb la finalitat de protegir la intimitat i privadesa de tots els interessats (titulars de les dades), posem de manifest la present Política de Privacitat, comprometent-nos a garantir les exigències legals estipulades en la legislació i reglamentació que sigui aplicable en la matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Així doncs, en compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per mitjà del present document, el GREMI, informa :


1-Titularitat dels Fitxers
El GREMI amb domicili social a: C/ Alcalde Joan Bertran, 13-15 43202 REUS, és titular de diferents fitxers que ha inscrit en el Registre General de Protecció de Dades depenent de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i que poden ser consultades a la Web http://www.agpd.es. En concret, les dades recaptades a través de la present Web, s'incorporen al fitxer [AGENDA,CONTACTOS, TERCEROS, CORREO ELECTRONICO] amb el Codi d'inscripció
[2111301612].


2-Recollida i Tractament
El fitxer [AGENDA,CONTACTOS, TERCEROS, CORREO ELECTRONICO], té com a principals característiques :


2.1-Finalitat
La finalitat de la recollida i incorporació de les dades als citats fitxers consisteixen en:
a. Per al Fitxer [AGENDA,CONTACTOS, TERCEROS, CORREO ELECTRONICO], oferir la
informació sol·licitada pels interessats en el formulari o qüestionari de la pàgina Web
gremiconstrucciobaixcamp.cat
b. Resoldre les qüestions formulades
c. i remetre'ls informació sobre els nostres productes o serveis del portal titularitat del GREMI


2.2-Encarregat de Tractament
En el cas de que hi hagin tercers que accedeixin a aquest fitxer i amb els quals existeixi obligació de subscriure el contracte que prescriu (l'article 12 de la LOPD). Es signarà aquest contracte sobre els termes que marca el citat article, que regularà contractualment l'ús i la confidencialitat de les dades de caràcter personal, de conformitat amb el que es disposa en la legislació vigent.


2.3-Consentiment
Mitjançant l'emplenament dels diversos formularis contingut a la Web esmentada anteriorment, l'interessat presta el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal subministrades siguin incorporats al citat fitxer, sent objecte de tractament per la mateixa de conformitat amb la present Política de Privacitat. De la mateixa manera presta consentiment perquè el GREMI, trameti informació periòdica i informar dels nostres serveis. Si bé podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d'enviaments, enviant un correu electrònic a l'adreça administració@gremiconstrucciobaixcamp.cat indicant a l'assumpte "BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ".


3-Mesures de Seguretat
El GREMI, ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades de caràcter personal legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori dels mateixos. Els interessats titulars de les dades contingudes en el fitxer [AGENDA,CONTACTOS, TERCEROS, CORREO ELECTRONICO], així com els titulars de dades contingudes en qualsevol dels fitxers titularitat de, EL GREMI, podran dirigir-se a l'entitat, com a responsable dels fitxers, amb la finalitat de poder exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, i si escau oposició (Drets ARCO) respecte de les dades incorporades en el tractament. Aquests drets tenen caràcter "personalíssim", per la qual cosa únicament podran ser exercitats pel propi interessat, o el seu representant legal, prèvia acreditació de la seva identitat, o si escau, de la suficiència de la representació.
A.- El dret d'accés, a exercitar amb periodicitat anual, excepte interès legítim acreditat. En
exercitar el dret d'accés, l'interessat podrà optar pels següents sistemes de consulta del fitxer:
- l'enviament d'un correu electrònic a: administració@gremiconstrucciobaixcamp.cat

- comunicació per escrit dirigida a: el GREMI, C/ Alcalde Joan Bertran, 13-15 43202 REUS El GREMI, procedirà a notificar la seva decisió en el termini d'un mes. Si fos en sentit afirmatiu, 'interessat podrà accedir a la referida informació en el termini dels 10 dies següents a la seva notificació.


B.- El dret de rectificació i cancel·lació podran ser exercitats, conformement a les següents previsions, sempre que l'interessat consideri que les dades recollides en els nostres fitxers són inexactes, incomplets, inadequats o excessius. En aquest cas, podrà exercitar-los a través d'algun dels mitjans anteriorment previstos. El GREMI, procedirà a la rectificació o cancel·lació dins dels 10 dies següents al de la recepció de la sol·licitud


5-Canvi de Normativa El GREMI, es reserva el dret de modificar la present política amb l'objecte d'adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials així com les que poguessin derivar-se de "codis tipus" existents en la matèria. Tals canvis seran comunicats amb l'antelació que sigui necessària a la nostra pàgina Web, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es considerés atorgat conformement als termes de la present política. Qualsevol dubte, pregunta o comentaris que pogués albergar amb referència a la present normativa, no dubti a consultar-les dirigint la seva comunicació sobre aquest tema a: administració@gremiconstrucciobaixcamp.cat

1.3 Política de Cookies

Una "Cookie" és un petit arxiu que s'emmagatzema a l'ordinador de l'usuari i ens permet reconèixer-li. El conjunt de "cookies" ens ajuda a millorar la qualitat de la nostra web, permetentnos controlar què pàgines troben els nostres usuaris útils i quins no. Les cookies són essencials per al funcionament d'internet, aportant innombrables avantatges en la prestació de serveis interactius, facilitant-li la navegació i usabilitat de la nostra web. Tingui en compte que les cookies no poden danyar el seu equip i que, a canvi, el que estiguin activades ens ajuden a identificar i resoldre els errors. La informació que li proporcionem a continuació, li ajudarà a comprendre els diferents tipus de cookies:

Cookies de sessió: Són cookies temporals que romanen en l'arxiu de cookies del seu navegador fins que abandoni la pàgina web, per la qual cosa cap queda registrada en el disc dur de l'usuari. La informació obtinguda per mitjà d'aquestes cookies, serveixen per analitzar pautes de tràfic en la web. A la llarga, això ens permet proporcionar una millor experiència per millorar el contingut i facilitant el seu ús.

Cookies permanents: Són emmagatzemades en el disc dur i nostra web les llegeix cada vegada que vostè realitza una nova visita. Una web permanent posseeix una data l'expiració eterminada. La cookie deixarà de funcionar després d'aquesta data. Les utilitzem, generalment, per facilitar els serveis de compra i registre. Cookies polivalents: Una cookie pot utilitzar-se per a diverses finalitats, per la qual cosa únicament podrà estar exempt del requisit de consentiment si totes i cadascuna de les finalitats per les quals s'utilitzi estan individualment exemptes del requisit de consentiment. L'usuari té en qualsevol moment l'opció d'impedir la generació de "cookies", mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu programari "navegador". No obstant això, GREMI DE LA CONSTRUCCIÓ DEL BAIX CAMP, no es responsabilitza que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.
Exemples de configuració de les cookies a diferents navegadors :
Google Chrome http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Windows Explorer http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internetexplorer-9
Firefox http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Apple Safari http://support.apple.com/kb/ph5042 Els informem que el GREMI DE LA CONSTRUCCIÓ DEL

BAIX CAMP, en el seu domini gremiconstrucciobaixcamp.cat no utilitza cap mena de "cookies", per el tractament de dades personals, que permetin la identificació de persones físiques concretes.


DOMINI Nom de la
"Cookie"
Expira Informació
COOKIES PRÒPIES
gremiconstrucciobaixcamp.cat ver_legal Permanent Control versió dels textos legals
COOKIES DE TERCERS
gremiconstrucciobaixcamp.cat __utma 3 dies Google Analytics (Estadístiques)
gremiconstrucciobaixcamp.cat __utmb 1 dia Google Analytics (Estadístiques)
gremiconstrucciobaixcamp.cat __utmc Permanent Google Analytics (Estadístiques)
gremiconstrucciobaixcamp.cat __utmz 1 dia Google Analytics (Estadístiques)


Una vegada llegida tota la informació facilitada, avisem a l'usuari que, si prossegueix la seva navegació pel nostre lloc web, sense haver pres les mesures oportunes de personalització dels seus navegadors, per impedir la instal·lació de les cookies emprades pel mateix, en els termes inclosos en l'article 22.2 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, segons la redacció del mateix donada pel RD 13/2012 de 30 de març, pel qual es transposen directives en matèria de mercats interiors d'electricitat i gas i en matèria de comunicacions electròniques estarà prestant el seu consentiment per a la utilització dels referits mecanismes.

2.1 Clàusula de Consentiment formulari Web 1 –Associa’t-

Li informem que les dades personals recaptades mitjançant aquest formulari, així com la seva adreça de correu electrònic, seran incorporades al fitxer :
[AGENDA, CONTACTOS, TERCEROS, CORREO ELECTRONICO], degudament inscrit al Registre General de Protecció de Dades de la "Agencia Española de Protección de Datos", amb el Codi d'inscripció [2111301612], del que és responsable el GREMI DE LA CONSTRUCCIÓ DEL BAIX CAMP, [d'ara endavant el GREMI], amb domicili social a: C/ Alcalde Joan Bertran, 13-15 43202 REUS, NIF V43053321, E-mail gremiconstrucciobaixcamp.cat, amb la finalitat de gestionar aquest formulari, associar-se al GREMI, mantenir el contacte amb vostè i enviar-li informació dels nostres productes i serveis que siguin del seu interès, àdhuc per mitjans electrònics. Si bé podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d'enviaments, enviant un correu electrònic a l'adreça gremiconstrucciobaixcamp.cat indicant a l'assumpte "BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ". El GREMI, es compromet a utilitzar les dades recaptades mitjançant aquest formulari, únicament per la finalitat esmentada anteriorment. L'Interessat declara tenir coneixement del destí i ús de les dades personals recaptades mitjançant la lectura de la present clàusula. L'Enviament d'aquest e-mail, implica l'acceptació expressa de les clàusules exposades. Així mateix, podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, d'oposició (Drets ARCO), en els termes establerts per la Llei Orgànica 15/1999 (LOPD), presentant o enviat una sol·licitud per escrit, dirigida a: C/ Alcalde Joan Bertran, 13-15 43202 REUS, o a través de correu electrònic a gremiconstrucciobaixcamp.cat i acompanyada d'una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant a l'assumpte "PROTECCIÓ DE DADES". En compliment del deure d'informació contemplat a l'article 10 de la vigent Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI), li comuniquem que el gestor de continguts del Lloc Web és el GREMI, propietari d'aquest domini. L'esmentat domini d'Internet gremiconstrucciobaixcamp.cat, es troba inscrit al registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i/o interessats a l'apartat habilitat del Lloc Web.

3.1 AVÍS LEGAL -CORREU ELECTRÒNICCATALÀ

*****AVÍS LEGAL : Aquest missatge i els fitxers que puguin ser adjuntats són confidencials. Els mateixos contenen informació reservada que no pot ser difosa. Si vostè ha rebut aquest correu per error, tingui l'amabilitat d'eliminar-lo del seu sistema i avisar al remitent mitjançant reexpedició a la seva adreça electrònica; no haurà de copiar el missatge ni divulgar el seu contingut a cap persona. D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) 15/1999, li comuniquem que la seva adreça de correu electrònic forma part del nostre fitxer automatitzat, titularitat de GREMI DE LA CONSTRUCCIÓ DEL BAIX CAMP, la finalitat del qual és la de mantenir el contacte amb vostè. Si vol saber de quina informació disposem de vostè., modificarla, i si escau, cancel·lar-la, pot fer-lo enviant un escrit a aquest efecte, acompanyat d'una fotocòpia del seu D.N.I. o document acreditatiu equivalent, a la següent adreça: C/ Alcalde Joan Bertran, 13-15 43202 REUS o a través de correu electrònic a administració@gremiconstrucciobaixcamp.cat. Així mateix, és la seva responsabilitat comprovar que aquest missatge o els seus arxius adjunts no continguin virus i, si escau, eliminarlos.
CASTELLANO
*****AVISO LEGAL : Este mensaje y los ficheros que puedan ser adjuntados son confidenciales. Los mismos contienen información reservada que no puede ser difundida. Si usted ha recibido este correo por error, tenga la amabilidad de eliminarlo de su sistema y avisar al remitente mediante reenvío a su dirección electrónica; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. De acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) 15/1999, le comunicamos que su dirección de correo electrónico forma parte de nuestro fichero automatizado por poder mantener el contacto con usted, titularidad de GREMI DE LA CONSTRUCCIÓ DEL BAIX CAMP, la finalidad del cual es la de mantener el contacto con usted. Si quiere saber de qué información disponemos de usted., modificarla, y si procede, cancelarla, puede hacerlo enviando un escrito a tal efecto, acompañado de una fotocopia de su D.N.I. o documento acreditativo equivalente, a la siguiente dirección: C/ Alcalde Joan Bertran, 13-15 43202 REUS o a través de correo electrónico a administració@gremiconstrucciobaixcamp.cat. Asimismo, es su responsabilidad comprobar que este mensaje o sus archivos adjuntos no contengan virus y, si procede, eliminarlos. ENGLISH
*****DISCLAIMER: This message and the files that can be attached are confidential. They contain sensitive information that cannot be disseminated. If you have received this email in error, please delete it from your system and notify the sender via forwarding to your email address; you must not copy the message or disclose its contents to anyone. According to the data protection act of Personal character (LOPD) 15/1999, we inform you that your email address is part of our automated file to be able to maintain contact with you, owned by GREMI DE LA CONSTRUCCIÓ DEL BAIX CAMP, the purpose of which is the keeping in touch with you. If you want to know what information we have about you, modify it, and if is appropriate, cancel it, you can do so by sending a written for this purpose, accompanied by a photocopy of your identity card or equivalent, to the following address document: C/ Alcalde Joan Bertran, 13-15 43202 REUS or via E-mail to administració@gremiconstrucciobaixcamp.cat. Also, is your responsibility verified that this message or its attachments do not contain viruses and, if appropriate, remove them.

 

© Gremi de la Construció del Baix Camp      Carrer Alcalde Joan Bertran, 13-15, baixos 43202 Reus Tel: 977 32 30 13 Fax: 977 33 00 96